ข้อมูลนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ E-Mail
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
นวลพรรณ น้อยรัชชุกร
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
นฤมล เอกสมุทร
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
อุไรวรรณ ตันติสุวรรณากุล
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
สุรีย์พร ทีวะสุเวทย์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สรพล วีระเมธีกุล
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ชาตรี แพรวพรายกุล
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
เกวลี ทองสมอางค์
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล
บริษัทหลักทรัพย์ CLSA (ประเทศไทย) จำกัด
สุชาติ เตชะโพธิ์ไทร
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
พรศรี ลายสนิทเสรีกุล
บริษัทหลักทรัพย์ DBS Vickers (ประเทศไทย) จำกัด
นมิดา อธิศพงศ์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นารี อภิเศวตกานต์