คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ: 67 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก Engineering Management University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) 154/2554

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2558-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
2554-2558 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559-ปัจจุบัน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ทอออ
2549-2560 กรรมการ บจ.เอ็กซ์ สิบเก้า
2555-2559 คณบดี วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล
2550-2554 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542-2550 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538-2542 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532-2538 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ: 64 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Fellow (FIOD)
 • DCP Refresher 2/2549
 • Director Certification Program (DCP) 13/2544

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีซีพีจี
2556-2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2553-2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหไทย สตีลไพพ์
2559-ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2540-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล
2535-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. จัดหางาน เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส
2557-2560 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจำคณะกรรมการตรวจสอบการประปานครหลวง
2554-2560 เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2545-2554 กรรมการและเหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
3. นายอรรถพล ชดช้อย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ: 61 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีบัญชี (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) 54/2548

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
2525-2542 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา
2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ. ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก
2544-2554 กรรมการและผู้อำนวยการ บจ. มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)
2542-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บจ. อังกฤษตรางู (แอล.พี.)