คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.อรรณพ ตันละมัยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ: 65 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University
  • ปริญญาเอก Engineering Management University of Missouri
  • Director Certification Program (DCP) 154/2554

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2554-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็กซ์ สิบเก้า
2555-ปัจจุบัน คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2550-2554 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542-2550 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538-2542 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532-2538 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นางวิไล ฉัททันต์รัศมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ: 62 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Director Certification Program (DCP) 13/2544

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2553-2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด
2542-2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
2541-2542 Chief Financial Officer บมจ. แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
2539-2541 Executive Vice President บมจ. สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.บีซีพีจี
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. จัดหางาน เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส
2557-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจำคณะกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง
2554-ปัจจุบัน เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2545-2554 กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. นายอรรถพล ชดช้อยกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ: 59 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรีบัญชี (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Director Certification Program (DCP) 54/2548

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
2525-2542 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ. ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก
2544-2554 กรรมการและผู้อำนวยการ บจ. มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)
2542-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บจ. อังกฤษตรางู (แอล.พี.)
   นายพัสกร ลิลาเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ