คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ

อายุ: 66 ปี

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 140,059,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.2 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: เป็นสามีของ นางยุพิน ธีระโกเมน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2532-2555 กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2529-2555 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2530-2542 ประธานกรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
2517-2530 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เวิลด์ไวด์
2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
2533-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง
2534-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โทเท็มส์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิตี้ โกลบอล ดีเวลลอปเมนท์
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม กรรมการ

อายุ: 56 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
 • Director Accreditation Program (DAP) 6/2546
 • Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 164,494,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.9 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: เป็นน้องชายของ นางยุพิน ธีระโกเมน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2532-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2555-2558 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2535-2555 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เวิลด์ไวด์
2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เซอร์วิสเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ้าบ้านดวิบุรีวิลล่า (เพชรบุรี)
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เนชั่นแนลฟู้ดรีเทล
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คิปสัน อินเตอร์เทค
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เพอฟอร์แมนซ์
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เอชคิว
3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ: 78 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การบัญชี) Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • การสัมมนาผลสƒำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: เป็นน้องชายของมารดาของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
2552-2557 ประธานกรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล
2547-2552 กรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล
2529-2541 กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
2527-2542 กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2526-2542 กรรมการ บมจ.ประกันชีวิตศรีอยุธยา
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหวิริยาเพลทมิล
2552-2555 กรรมการ บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
4. ดร. อรรณพ ตันละมัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 67 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก Engineering Management University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) 154/2554

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2558-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
2554-2558 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559-ปัจจุบัน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ทอออ
2549-2560 กรรมการ บจ.เอ็กซ์ สิบเก้า
2555-2559 คณบดี วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล
2550-2554 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542-2550 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538-2542 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532-2538 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 64 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Fellow (FIOD)
 • DCP Refresher 2/2549
 • Director Certification Program (DCP) 13/2544

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีซีพีจี
2556-2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2553-2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหไทย สตีลไพพ์
2559-ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2540-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล
2535-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. จัดหางาน เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส
2557-2560 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจำคณะกรรมการตรวจสอบการประปานครหลวง
2554-2560 เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2545-2554 กรรมการและเหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
6. นายอรรถพล ชดช้อย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ: 61 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีบัญชี (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) 54/2548

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
2525-2542 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา
2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ. ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก
2544-2554 กรรมการและผู้อำนวยการ บจ. มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)
2542-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บจ. อังกฤษตรางู (แอล.พี.)
7. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการอิสระ

อายุ: 64 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทครุศาสตร์ บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) 33/2546

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2536-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เบสแล็บ
2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ.เพลินพัฒน์
2549-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ.เพลินพัฒน์
2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
2527-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม แอนด์ อี
2546-2549 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ.เพลินพัฒน์
2530-2536 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
8. ดร. ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ: 65 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 37/2548
 • Financial Statements for Directors (FSD) 3/2551
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2554
 • Director Certification Program (DCP) 110/2551
 • Director Certification Program Update (DCPU) 5/2558

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กุลธรเคอร์บี้
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย
2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
2548-2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมฆฟ้าดีเวลลอปเมนท์
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.วิปเทล
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้
2531-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. เควี อีเลคทรอนิคส์
9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา กรรมการ

อายุ: 66 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 4,200,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2555-2557 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2549-2555 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและธุรกิจต่างประเทศ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2535-2549 ผู้อำนวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
10. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย กรรมการ

อายุ: 61 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีบัญชี (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
 • Director Accreditation Program (DAP) 6/2546

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 4,112,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
2555-2559 กรรมการและเลขานุการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2558-2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน) บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2549-2558 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2537-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด