คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมนประธานกรรมการ

อายุ: 64 ปี

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 139,743,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.4 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: เป็นสามีของ นางยุพิน ธีระโกเมน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2532-2555 กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2529-2555 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2530-2542 ประธานกรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
2517-2530 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เวิลด์ไวด์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โทเท็มส์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษมกรรมการ

อายุ: 55 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (พัฒนา, การตลาดและธุรกิจอาหารญี่ปุ่น)

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University
 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
 • Director Accreditation Program (DAP) 6/2546
 • Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 164,210,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.0 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: เป็นน้องชายของ นางยุพิน ธีระโกเมน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (พัฒนา, การตลาดและธุรกิจอาหารญี่ปุ่น) บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2532-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2555-2558 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2535-2555 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เวิลด์ไวด์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เซอร์วิสเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ้าบ้านดวิบุรีวิลล่า (เพชรบุรี)
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เนชั่นแนลฟู้ดรีเทล
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คิปสัน อินเตอร์เทค
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส
3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกรกรรมการ

อายุ: 77 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Michigan State University

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: เป็นน้องชายมารดาของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2552-2557 ประธานกรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
2547-2552 กรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล
2529-2541 กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
2527-2542 กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหวิริยาเพลทมิล
4. ดร. อรรณพ ตันละมัยกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 65 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University
 • ปริญญาเอก Engineering Management University of Missouri
 • Director Certification Program (DCP) 154/2554

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2554-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็กซ์ สิบเก้า
2555-ปัจจุบัน คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2550-2554 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542-2550 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538-2542 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532-2538 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นางวิไล ฉัททันต์รัศมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 62 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Director Certification Program (DCP) 13/2544

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2553-2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด
2542-2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
2541-2542 Chief Financial Officer บมจ. แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
2539-2541 Executive Vice President บมจ. สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.บีซีพีจี
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. จัดหางาน เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส
2557-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจำคณะกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง
2554-ปัจจุบัน เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2545-2554 กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. นายอรรถพล ชดช้อยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 59 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีบัญชี (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP) 54/2548

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
2525-2542 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ. ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก
2544-2554 กรรมการและผู้อำนวยการ บจ. มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)
2542-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บจ. อังกฤษตรางู (แอล.พี.)
7. นายทนง โชติสรยุทธ์กรรมการอิสระ

อายุ: 62 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทครุศาสตร์ บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Director Certification Program (DCP) 33/2546

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2536-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เบสแล็บ
2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน์
2549-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
2527-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม แอนด์ อี
2546-2549 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
2530-2536 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
8. ดร. ขัติยา ไกรกาญจน์กรรมการอิสระ

อายุ: 64 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri - Rolla
 • ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla
 • Director Accreditation Program (DAP) 37/2548
 • Financial Statements for Directors (FSD) 3/2551
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2554
 • • Director Certification Program (DCP) 110/2551

สัดส่วน การถือหุ้น (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย
2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
2548-2557 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เมฆฟ้าดีเวลลอปเมนท์
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วิปเทล
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โชคอุดมพร็อพเพอร์ตี้
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เควี อีเลคทรอนิคส์
2531-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. เควี อีเลคทรอนิคส์
9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนากรรมการ

อายุ: 65 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 7,075,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2555-2557 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2549-2555 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและธุรกิจต่างประเทศ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2535-2549 ผู้อำนวยการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
10. นายประวิทย์ ตันติวศินชัยกรรมการ

อายุ: 60 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน), เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีบัญชี (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
 • Director Accreditation Program (DAP) 6/2546

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 4,998,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน) บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2555-ปัจจุบัน กรรมการ และเลขานุการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2549-2558 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
2537-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด