ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2558 2557 2556
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ 14,478 14,492 13,868
รายได้รวม 14,923 14,957 14,139
กำไรขั้นต้น 9,534 9,507 9,268
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,319 2,545 2,553
กำไรสุทธิ 1,856 2,042 2,039
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 15,122 14,879 14,987
หนี้สิน 2,124 2,198 2,463
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,998 12,681 12,524
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 910 907 906
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 2,702 3,016 2,236
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 65.9 65.6 66.8
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 12.4 13.7 14.4
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.5 16.2 29.1
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 12.4 13.7 20.3
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2 0.2 0.2
อัตราส่วนสภาพคล่อง 5.2 4.7 2.1
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1 1 1
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.0 2.3 2.6
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 1.9 1.8 1.6
อัตราการจ่ายปันผล (%) 93 80 71