เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น
M
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
70.00
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)
1,958,300
เปลี่ยนแปลง(%)
-2.25 (-3.11%)
วันก่อนหน้า - เปิด 72.25 - 72.50 สูงสุด - ต่ำสุด 70.00 - 73.25 ช่วงราคา 52 สัปดาห 67.00 - 81.00

ปรับปรุงเมื่อ: 22 เมษายน 2562 16:37

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)