รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1 นางยุพิน ธีระโกเมน 363,199,979 39.90
2 นายสมชาย หาญจิตต์เกษม 164,210,012 18.04
3 นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 139,743,333 15.35
4 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค 31,265,983 3.43
5 สำนักงานประกันสังคม 17,984,500 1.98
6 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 17,531,700 1.93
7 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 17,481,100 1.92
8 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 11,174,400 1.23
9 DBS BANK LTD 9,500,000 1.04
10 RBC INVESTOR SERVICES TRUST 7,099,900 0.78

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559