รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1 นางยุพิน ธีระโกเมน 363,321,979 39.71
2 นายสมชาย หาญจิตต์เกษม 164,332,012 17.96
3 นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 139,878,733 15.29
4 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค 31,265,983 3.42
5 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 24,198,400 2.65
6 สำนักงานประกันสังคม 17,984,500 1.97
7 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 17,126,000 1.87
8 DBS BANK LTD 10,102,900 1.10
9 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 9,263,300 1.01
10 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 6,210,000 0.68

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560