รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1. นางยุพิน ธีระโกเมน 182,396,802 19.81
2. นางยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม 164,087,977 17.82
3. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม 147,494,812 16.02
4. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 123,059,333 13.36
5. มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค 31,265,983 3.40
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 22,902,700 2.49
7. สำนักงานประกันสังคม 17,731,000 1.93
8. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 14,532,800 1.58
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 12,260,100 1.33
10. DBS BANK LTD 8,029,100 0.87

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561