คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทฯ มีผู้บริหาร รวม 5 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

อายุ: 64 ปี

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 139,743,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.4 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: เป็นสามีของ นางยุพิน ธีระโกเมน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2532-2555 กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2529-2555 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2530-2542 ประธานกรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
2517-2530 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เวิลด์ไวด์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โทเท็มส์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษมกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภัตตาคาร เอ็ม เค และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล

อายุ: 55 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (พัฒนา, การตลาดและธุรกิจอาหารญี่ปุ่น)

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University
 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
 • Director Accreditation Program (DAP) 6/2546
 • Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 164,210,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.0 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: เป็นน้องชายของ นางยุพิน ธีระโกเมน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (พัฒนา, การตลาดและธุรกิจอาหารญี่ปุ่น) บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2532-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2555-2558 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2535-2555 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เวิลด์ไวด์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เซอร์วิสเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ้าบ้านดวิบุรีวิลล่า (เพชรบุรี)
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เนชั่นแนลฟู้ดรีเทล
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คิปสัน อินเตอร์เทค
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส
3. นางยุพิน ธีระโกเมนกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดหาและจัดส่ง
 

อายุ: 59 ปี

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ทรัพยากรบุคคลและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 363,199,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.9 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: เป็นภรรยาของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน และเป็นพี่สาวของนายสมชาย หาญจิตต์เกษม

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ทรัพยากรบุคคลและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2555 - 2558 กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2549 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายซัพพลายเชนและร้านอาหารญี่ปุ่น บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2529 - 2549 ผู้อำนวยการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เนชั่นแนลฟู้ดรีเทล
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คิปสัน อินเตอร์เทค
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เฮลท์ พลัส ครีเอชั่น
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย
4. นายประวิทย์ ตันติวศินชัยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ: 60 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน), เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีบัญชี (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
 • Director Accreditation Program (DAP) 6/2546

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 4,998,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน) บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2555-ปัจจุบัน กรรมการ และเลขานุการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2549-2558 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
2537-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด