คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทฯ มีผู้บริหาร รวม 5 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ: 66 ปี

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 140,059,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.2 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: เป็นสามีของ นางยุพิน ธีระโกเมน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2532-2555 กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2529-2555 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2530-2542 ประธานกรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
2517-2530 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เวิลด์ไวด์
2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
2533-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง
2534-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โทเท็มส์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิตี้ โกลบอล ดีเวลลอปเมนท์
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ: 56 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
 • Director Accreditation Program (DAP) 6/2546
 • Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 164,494,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.9 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: เป็นน้องชายของ นางยุพิน ธีระโกเมน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2532-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2555-2558 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2535-2555 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เวิลด์ไวด์
2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เซอร์วิสเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ้าบ้านดวิบุรีวิลล่า (เพชรบุรี)
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เนชั่นแนลฟู้ดรีเทล
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คิปสัน อินเตอร์เทค
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เพอฟอร์แมนซ์
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เอชคิว
3. นางยุพิน ธีระโกเมน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 

อายุ: 61 ปี

ตำแหน่ง: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 199,396,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.7 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: เป็นภรรยาของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน และเป็นพี่สาวของนายสมชาย หาญจิตต์เกษม

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2555 - 2558 กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2549 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนและร้านอาหารญี่ปุ่น บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2529 - 2549 ผู้อำนวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เนชั่นแนลฟู้ดรีเทล
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คิปสัน อินเตอร์เทค
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เฮลท์ พลัส ครีเอชั่น
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิตี้ โกลบอล ดีเวลลอปเมนท์
4. นายเกียรติก้อง กังวานวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 

อายุ: 50 ปี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาภัตตาคารและซ่อมบำรุง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น (%): 21,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนา ภัตตาคารและซ่อมบำรุง บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2555-2560 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
5. นางสุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 

อายุ: 45 ปี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 82/2560

สัดส่วนการถือหุ้น (%): 920,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: เป็นหลานสาวของมารดาของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและ การเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2556-2560 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป